Pedicure de Haas
Afspraak maken?
06-20116501

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen Naar boven

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure de Haas en een cliënt waarop Pedicure de Haas deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Pedicure de Haas Naar boven

Pedicure de Haas zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure de Haas zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken Naar boven

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure de Haas melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure de Haas het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling en/of tijd aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd thuis komt, mag Pedicure de Haas de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicure de Haas moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling Naar boven

Pedicure de Haas vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicure de Haas vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website en meldt dit altijd voor een volgende behandeling. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy Naar boven

De cliënt voorziet Pedicure de Haas vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure de Haas aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure de Haas neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Pedicure de Haas behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure de Haas zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding Naar boven

Pedicure de Haas is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure de Haas verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid Naar boven

Pedicure de Haas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure de Haas is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Beschadiging & diefstal Naar boven

Pedicure de Haas heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure de Haas meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten Naar boven

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure de Haas. Pedicure de Haas moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

10. Behoorlijk gedrag Naar boven

De cliënt behoort zich tijdens de behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure de Haas het recht de behandeling te beëindigen.

11. Recht Naar boven

Op elke overeenkomst tussen Pedicure de Haas en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst